top of page

Executive Team

Xiaofeng Zhang

Xiaofeng Zhang

President

Yiyi Jin

Yiyi Jin

Legal

Lin Jin

Lin Jin

Vice President

Dr. Fang Cao

Dr. Fang Cao

Vice President

Qinbi Xu

Qinbi Xu

Vice President

Jing Ma

Jing Ma

Secretary General

Rebecca Ren

Rebecca Ren

Vice President

Xiaoxia Si

Xiaoxia Si

Vice President

April Zheng

April Zheng

Vice President

Dr. Paul McEntire

Dr. Paul McEntire

CFO

Dr. George Zhou

Dr. George Zhou

Senior Vice President

Dr. Qin Wang

Dr. Qin Wang

Senior Vice President

Dr. Carrie Wang

Dr. Carrie Wang

Senior Vice President

bottom of page